< Όλα τα θέματα

Τα πληρωματα των απορριμματοφορων που περνουν τις πρωτες πρωινες ωρες για την αποκομιδη αποβλητων δεν εχουν τα στοιχειωδη μεσα ατομικης προστασιας.

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλουςτων ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής
Απόφαση 53361/ 1503β’/11-10-2006)
Α. Στους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. ανάλογα με τη θέση εργασίας τους παρέχονται τα κατωτέρω μέσα ατομικής προστασίας :
1. ΓΑΝTIA
− Γάντια δερματοπάνινα :
στους οδοκαθαριστές, εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων,
εργάτες κήπων, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη
μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική
ταφή των απορριμμάτων, την ταφή−εκταφή νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών.
− Γάντια από PVC :
σε όλες τις ανωτέρω ειδικότητες ως και στους απασχολούμενους με τον καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων και με τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων νεκροταφείου
Ασπίδιο :
στους απασχολούμενους με τη συντήρηση και τον καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων.
Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1 P3 ή ισοδύναμη φιλτρομάσκα:
στους απασχολούμενους με το βάψιμο (κτίρια, κάγκελα, ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π.), την ταφή − εκταφή νεκρών, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, τη διαλογή, επεξεργασία, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, στους οδηγούς απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση και στα αφοδευτήρια.
Γάντια από PVC(τεχνικα χαρακτηριστικά)
Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως
εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, σε νεκροταφεία.
Χαρακτηριστικά:
Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm
Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1,……..
5. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
− Ανακλαστικά γιλέκα:
στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους στις ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην αποχέτευση και στην ύδρευση και στους εργάτες κήπων.
− Αδιάβροχες ποδιές:
στον καθαρισμό απορριμματοφόρων οχημάτων, αυτοκινήτων και κάδων απορριμμάτων.
− Σκάφανδρο :
στον καθαρισμό οχημάτων και κάδων απορριμμάτων.
− Άρβυλα :
σε όλους τους εργαζόμενους που περιγράφονται στις ανωτέρω θέσεις εργασίας.
Η παροχή των ανωτέρω μέσων ατομικής προστασίας είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη και ο εργαζόμενος υποχρεωτικά φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας κατά τον χρόνο της εργασίας του, προς διαφύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας.
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Ν.3850/84Α’/2-6-2010)
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κώδικας έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών
αρχών.
Αρθρο 2
Έκταση εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλ−
λεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Άρθρο 13
Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας
κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με ειδικότητα από
εκείνες που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα ……………..
1. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης
έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
2. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:
α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων,εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας,
καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων
ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.
α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου πουσυνεπάγεται η εργασία τους,
ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων ….
. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως …
.. 9. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις.
Άρθρο 20
Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας
1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να συ−
νεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

Επικίνδυνα χημικά –βιολογικά υλικά.
1 Βιολογικά υλικά
– Κόπρανα από βρεφικές πάνες, πάνες ακράτειας και σάκους κολοστομίας ή απόβλητα τουαλέτας. Ούρα από βρεφικές πάνες και πάνες ακράτειας και ουροσυλλέκτες.
– Αιματογενή λοιμώδη υλικά σε χρησιμοποιημένες βελόνες ,σύριγγες, γάζες,επιθέματα και λοιπά υγειονομικά απόβλητα οικιακής προέλευσης..
– Υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί από ναρκομανείς και ερωτικούς συντρόφους.
– Απόβλητα οικόσιτων ή κατοικίδιων ζώων σε δίσκους αφόδευσης, κλουβιά ή ειδικά καταλύματα, κοτέτσια κλπ
– Κουφάρια νεκρών ζώων
– Κόπρανα –ούρα τρωκτικών
2 Χημικά υγρά και στερεά υλικά
– Επικίνδυνα για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον υγρά όπως διαλύτες,χρώματα, βερνίκια, κόλλες, υπόλοιπα προϊόντων καθαρισμού οικιακής και επαγγελματικής χρήσης.
– Μπαταρίες αυτοκινήτων ή και μικρότερες οικιακής χρήσης σε διαλυτική κατάσταση
– Σπασμένα γυαλιά και άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
3 Πτητικοί ρυπαντές
– Χημικές πτητικές ή τοξικές πτητικές ουσίες από βιοδιάσπαση και τέλεια ή ατελή καύση.
– Ερεθιστικά ή αλλεργιογόνα πτητικά.
– Καυσαέρια
Χρήση πάντοτε γαντιών εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή στην υποψία ύπαρξης
υγειονομικών αποβλήτων οικιακής προέλευσης.
Ηπατίτιδα Β Χρήση πάντοτε γαντιών εργασίας. Ιδιαίτερη προσοχή στην υποψία ύπαρξης υγειονομικών αποβλήτων οικιακής προέλευσης.
Τοξικό σύνδρομο από οργανική σκόνη
Μοιάζει με γενικευμένη ίωση χωρίς συμπτώματα από το αναπνευστικό.
Εκδηλώνεται με πυρετό, κόπωση, γενική κακουχία, μυϊκούς πόνους , αρθραλγίες.
Πρόληψη: Χρήση μάσκας.(εξαιρετικα σύνηθες στα αστικα – μέρη συναθροισης κοινου)
Εξωγενής αλλεργική κυψελίτιδα
Οφείλεται στην εισπνοή τοξικής σκόνης και εκδηλώνεται με βήχα, ταχύπνοια,δυσκολία στην αναπνοή και απώλεια βάρους.Πρόληψη: Χρήση μάσκας
Αυξημένος κίνδυνος για χρόνια βρογχίτιδα- βρογχικό άσθμα
Αποδίδεται στην εισπνοή διαφόρων προελεύσεων σκόνης και άλλων πτητικών παραγόντων αλλά και στην έκθεση σε φυσικούς παράγοντες (χαμηλές –υψηλές θερμοκρασίες, ) που προδιαθέτουν σε κρυολογήματα και αναπνευστικές λοιμώξεις.
Γαστρεντερίτιδες
Οφείλονται σε πολλά μικροβιακά στελέχη.
Πρόληψη: Ατομική υγιεινή. Αποφυγή λήψης τροφής ή νερού ή καπνίσματος με γυμνα χερια(αποβλητα από καταστηματα υγειονομικου –εργαστηρια παρασκευης τροφίμων συνηθως)
Οφθαλμικές λοιμώδεις παθήσεις
Μικροβιακή επιπεφυκίτιδα, επισκληρίτιδα, κερατίτιδα, δακρυοκυστίτιδα, κριθή,
χαλάζιο, κυτταρίτιδα. Οφείλονται στην μεταφορά μικροβίων από μολυσμένα χέρια.
Πρόληψη. Σωστή ατομική υγιεινή. Αποφυγή επαφής ακάθαρτων χεριών με τα μάτιαή το πρόσωπο κάτι που συμβαίνει συστηματικά όταν ο εργαζόμενος σκουπίζει τον ιδρώτα του.ακάθαρτα χέρια

Ερωτηματα
1. Τι από τα παραπανω εφαρμοζει ο δημος μας για την υπηρεσία προστασίας και ελέγχου περιβάλλοντος;
2. Εκθεση επαγγελματικου κινδύνου υπάρχει από το ν ΤΑ;
3. Τηρούνται και ενημερώνονται τα σχετικα βιβλία-ατομικοι φακελλοι από ΤΑ και ΙΕ *(ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
4. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΜΑΠ (ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ) εχουν χορηγηθει και δεν χρησιμοποιουνται ;
((((((σύμφωνα με τον διεθνη OHSAS πιστοποιηση 18001 –σύστημα διαχειρισης υγιεινης και ασφαλειας στην εργασία) που αφορα μεταξυ αλλων
1.Τον εντοπισμό των κινδύνων (οτιδήποτε μπορεί να βλάψει την υγεία ενός εργαζομένου ή επισκέπτη ή εργολάβου από εργασιακούς παράγοντες.
2. την εκτίμηση της επικινδυνότητας. Ο κατάλογος των κινδύνων πρέπει να εκτιμηθεί ως προς την επικινδυνότητα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κίνδυνος πρέπει να αξιολογηθεί με κριτήρια συγκεκριμενα……))))))))

5. Γιατί τα καταστηματα παρασκευης –διαθεσης τροφίμων δεν έχουν καδους αποκλειστικα δικους τους να φροντιζουν και για τη καθαριοτητα τους-γιατι εκθετουν τα αποβλητα τους που είναι σαφως ογκωδεστερα και περισσοτερα στους δρομους και χρεωνόμαστε εμεις οι πολιτες στο ΧΥΤΑ (0.45 ο τοννος)–αυτοί κερδίζουν εμεις πληρώνουμε παλι –τις εξαγγελίες για τη προστασία των αδύναμων και λαικων ταξεων από το κεφάλαιο και την επαγγελματικη εκμεττάλευση –τα ξεχασατε ε;;;

Τα ΜΑΠ είναι προυπόθεση για να πραγματοποιησουν την εργασία τους οι υπάλληλοι, χωρις τη χρηση τους δεν νοειται η υγιεινη και ασφάλεια στην αποκομιδη των απορριμμάτων και για την προσωπικη τους ασφαλεια αλλά κ για τους βιολογικους κινδυνους –η διασπορα των οποίων είναι πολύ εύκολη από άτομο σε άλλο – και ειδικά σε ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά –νήπια-νεογέννητα -φαντάζομαι και ο εργαζόμενοι έχουν οικογένειες ετσι δεν είναι ; ηλικιωμένους-χρόνια ασθενείς-;;;

………Πότε έγινε η προμήθεια σχετικών ειδών και ποτε και σε ποιους υπαλλήλους διανεμήθηκαν;;με στοιχεία συγκεκριμενα πρεπει να απαντησετε –αντίγραφα εγγράφων , οι δημότες έχουν δικαιώμα υπεύθυνης πληροφόρησης , η διαφάνεια εκτος από νόμος είναι και ηθικη υποχρέωση όσων διεκδικούν την εντιμότητα –και διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και την ασφάλεια των δημοτών.
Νομος είναι το δίκιο του εργάτη—μας λέγατε και σας πιστεύαμε και τωρα που γινατε εξουσία ‘ νόμος είναι το δίκιο του ..κατεργάρη;;’
(δεν ρωταω για τους οδοκαθαριστες οι οποιοι χρησιμοποιουν γάντια και γιλέκα –όχι μασκες όμως………….

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK