< Όλα τα θέματα

Τα έργα ΟΤΕ (ΤΗΡΟΎΝ ΤΟ Κ.Ο.Κ. ΚΑΙ ΤΗΝ 6952/2011 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ;)

ΠΩΣ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ;
Ο ΚΟΚ 47 και 48 άρθρα και ΚΑΙ Η 6952/2011 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ– ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ;
Ο ΠΕΖΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓ. ΣΤΡΔΟΥ -ΑΝΘΕΩΝ και σταση λεωφορείου. Στην επόμενη διασταύρωση ΑΓ. ΣΤΡΔΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑ δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο το ίδιο και στη Πλαστήρα και Αγ.Στρδου Χαιδαρίου και οι κάδοι βέβαια -ο πεζός που θα περπατήσει;; ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ; ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ (ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ );;
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ;
ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ-ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ;

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 1ης/2017 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. αποφάσεως : 13
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών αναβάθμισης δικτύου ΟΤΕ στην περιοχή
του Δήμου Χαϊδαρίου (σχετ: Απ. ΕΠΖ 4/2017).
Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα της……………………………
((Από το πρακτικό της με αριθ. 1ης/2017 τακτικής συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Για την υλοποίηση των προτεινομένων παρεμβάσεων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται η έγκριση αδειών εκσκαφής από το Δήμο Χαϊδαρίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΟΤΕ Α.Ε. θα έχει εξασφαλίσει τις σχετικές αδειοδοτήσεις από τις άλλες υπηρεσίες (Αρχαιολογία, ΕΠΑ, ΟΣΥ, Αστυνομικό Τμήμα κλπ.).
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: ………..
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 3 μήνες, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, για την υλοποίηση των προαναφερθέντων, προβλέπεται η ύπαρξη εσόδων για το Δήμο (τα ποσά θα οριστικοποιηθούν
κατά τη φάση χορήγησης της Άδειας Εκσκαφής σε συνεργασία με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου και σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όμως ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα έσοδα: 13.000
€ ως ποσό Τέλους Εγκατάστασης Ευκολιών, 4.310 € ως ποσό Τέλους Διέλευσης, Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών, Ετήσιο Τέλος 1.500 €).
Κατόπιν όλων αυτών και δεδομένου ότι το προτεινόμενο έργο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και εκτείνεται σε όλη την πόλη, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται το θέμα προς τα Συλλογικά Όργανα του Δήμου, ώστε να ληφθεί σχετική Απόφαση για τη χορήγηση Άδειας Εκσκαφής.
ΑΔΑ: ΩΜ0ΥΩΗ3-Δ4Κ
Από το πρακτικό της 15ης/2016 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.Αρ. αποφάσεως : 218 Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου μας (σχετ.: 30/2016 Απ. ΕΠΖ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
β. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου και για χρήση εδάφους ή υπεδάφους
1. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα, πού είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος μηχανικού, του τεχνικού ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, τα μέτρα σηματοδότησης για την προστασία πεζών και οχημάτων, σύμφωνα με την αρ. 6952/14.2.2011 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΚΑ & ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 420Β716.3.2011), με την οποία ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις και τα μέτρα για την ασφαλή διέλευση την πεζών και την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας.
2. Η άδεια έχει διάρκεια ενός μηνός και είναι δυνατή η παράτασή της μετά από αιτιολογημένη αίτηση και καταβολή του αντιστοίχου τέλους.
3. Κατά την λειτουργία του εργοταξίου τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., οι κανονισμοί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων και οι κανονισμοί, που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Εργασίες, που προκαλούν ηχητική όχληση θα πρέπει να γίνονται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.
4. Σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή δημοσίων έργων από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας απαιτείται άδεια τομής ή και άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εντός 20 ημερών
από τη υποβολή της αίτησης μαζί με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων.
Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η κοινοποίηση των σχεδίων στα οποία απεικονίζεται η κατασκευή των έργων (υπέργειων & υπόγειων) στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 20παραγ. 2 του Ν.4067/2008 (Ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός).
5. Οι δημόσιοι οργανισμοί για την εγκατάσταση κοινωφελών δικτύων με χρήση υπογείων ή εναερίων
εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους μετά την μετατροπή τους σε ανώνυμες εταιρείες παύουν να έχουν απαλλαγή από την καταβολή του τέλους καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων (Ν.Σ.Κ. 268/02). Ως εκ τούτου χρήστες όπως η Δ.Ε.Η. Α.Ε, ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, πρατήρια καυσίμων κ.α., που έχουν την δυνατότητα με την εγκατάσταση καλωδίων, σωληνώσεων, οπτικών ινών, δεξαμενών καυσίμων, τηλεφωνικών θαλάμων, Κ.Α.Φ.Α.Ο., στύλων, ταμειολογιστικών μηχανών (Α.Τ.Μ), να αποκομίζουν και να καρπούνται ειδική ωφέλεια υπέρ αυτών από το παραχωρούμενο ή ήδη χρησιμοποιούμενο κοινόχρηστο χώρο του υπεδάφους ή εδάφους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, υποχρεούνται στην καταβολή ανάλογου τέλους όπως έχει καθοριστεί στο Δ.Σ. και να ενημερώσουν την αρμόδια αστυνομική αρχή και κάθε άλλον αρμόδιου φορέα για το κλείσιμο δρόμου και την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΑ (ΣΤΑΘΕΤΑ Η ΚΙΝΗΤΑ) ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ Η ΕΛΑΦΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ , ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
6952/ 6952/14.2.2011 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΚΑ & ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 420Β716.3.2011),

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK