< Όλα τα θέματα

Τήρηση των όρων του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Χαϊδαρίου καθώς και σε όσους ακόμη αναθέσει το έργο αυτό με απόφασή του ο Δήμαρχος.

Από το πρακτικό της 15ης/2016 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. αποφάσεως : 218
ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου μας (σχετ.: 30/2016 Απ.Ε.Π.Ζ.).
Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα
…..
Άρθρο 16ο Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιμα

1. Βάσει της παρ. 8 του αρ. 3 του Ν. 1080/1980 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 26 Ν.
1828/1989 και το άρθρο 6 του Ν. 1900/1990, όπως οι διατάξεις των άρθρων αυτών μέχρι σήμερα ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί:
α) Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης.
β) Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του

Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τα ελεγκτικά όργανα του Δήμου ή την αστυνομική αρχή.
Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική Έκθεση Ελέγχου βάσει της παρ. 15 του αρ. 3 του Ν. 1080/1980
κυρώσεις του αρ. 458 του Ποινικού Κώδικα (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει) επιβάλλονται σε όσους:
Α) στερούνται άδειας και χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο.
Β) κάνουν υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
Γ) εκδίδουν άδειες κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων του αρ. 3 του Ν. 1080/1980.
Όπως ορίζεται σε στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2696/1999 «η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται
…..ε) σε πεζοδρόμια πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται, για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν
επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση», ενώ στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι «η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς».
Η αστυνομική αρχή, είτε αυτεπάγγελτα επιλαμβανομένη είτε κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, υποχρεούται να απαγορεύει την άνευ αδείας χρήση των κοινοχρήστων χώρων. Άρθρο 17ο – Τελικές Διατάξεις
1) Με τον παρόντα κανονισμό εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάπτυξης, οΠροϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι υπάλληλοι του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας και ένα μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (το οποίο θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου) όπως συνδράμουν στο έργο της τήρησης των όρων του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Χαϊδαρίου καθώς και σε όσους ακόμη αναθέσει το έργο αυτό με απόφασή του ο Δήμαρχος.
2) Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος Κανονιστικού Πλαισίου, όταν συντρέχουν λόγοι όπως,
τροποποίηση Νομοθετικού Πλαισίου, δημιουργία νέων λειτουργικών αναγκών κ.λπ.
3) Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει αμέσως μόλις ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
4) Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει
υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 20-09-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ;
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑ -ΑΥΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΗΘΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΟΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ( ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΑΝ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ) ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
QUI BONO –QUI PRODEST?? ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΕ ΝΑ ΠΛΗΓΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΠΟΛΗ ΜΑΣ;;;

(ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ; )ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ -ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ -ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΤΟ!!!!!

ΚΕ ΒΟΡΕΑ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ —
ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΧΕΤΕ ΔΕΣΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ — ΙΔΟΥ ΠΕΔΙΟΝ ΔΟΞΗΣ ΛΑΜΠΡΟΝ–

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK