< Όλα τα θέματα

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ εγκατάσταση αγοραίων οχημάτων (TAXI) παράνομη στάθμευση εκτός ορίων σηματοδότησης ακόμα και πάνω στους οδηγούς όδευσης τυφλών και κατάληψη δημοσίου χώρου

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) (ΦΕΚ 57/Α΄/23. 3.1999) «Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Νομαρχιακού ή Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας».

Επισημαίνεται ότι μετά την έκδοση του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι αποφάσεις αυτές μεταφέρονται στο γενικό γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης.

(ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3542/2-3-2007 φεκ 50 Α’)

Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α΄).
Κατ’ εξαίρεση, τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίουλαμβάνονται με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί
ή εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη
μόσιων Έργων ή της Περιφέρειας, με αποφάσεις των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τροχαίας, όταν αυτά αφορούν:

α) Το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της χώρας β) Το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με
αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίαςκαι Δημόσιων Έργων, των Δήμων και Κοινοτήτων: − Του Νομού Αττικής, εκτός των Δήμων και των Κοινοτήτων των Επαρχιών Αιγίνης, Κυθήρων, Τροιζηνίας, Ύδρας και του υπολοίπου Επαρχίας Πειραιώς.

Και παρ.13 ΑΡΘΡΟ 34 Για τον καθορισμό στις κατοικημένες περιοχές των θέσεων στάσης, αφετηρίας ή στάθμευσης αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, τροχιοδρομικών οχημάτων ως και επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ – ΑΓΟΡΑΙΩΝ), επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού.

Στις περιπτώσεις αυτές ο καθορισμός των θέσεων στάσης, αφετηρίας και στάθμευσης γίνεται προκειμένου μεν, για την περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ. από αυτόν, ύστερα από ειδική μελέτη αυτού προκειμένου δε για τις λοιπές περιοχές της Χώρας από τον οικείο νομάρχη, ύστερα από ειδική μελέτη που καταρτίζεται από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα για τον καθορισμό τέτοιων θέσεων και γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 106 του παρόντος Κώδικα.

Με την μελέτη αυτήν πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή, ασφαλής και απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις θέσεις αυτές. Και με την υπ’ αριθμ. Δ2/3311/27.12.1992 ΚΥΑ και την τροποποιητική αυτής υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/στ/3430/11.06.1993 περί παραχώρησης αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης, η έκδοση σχετικών αποφάσεων επιβάλλεται εξαιτίας της «αναγκαιότητας διασφάλισης της ακώλυτης και εύρυθμης λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Πρεσβειών, ΟΤΑ, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κινητικά αναπήρων ατόμων και λοιπών φορέων δημοσίου χαρακτήρα, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος και της επιβαλλόμενης από το Σύνταγμα υποχρέωσης για την ακώλυτη διακίνηση, χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας οχημάτων, πεζών.

Οποιαδήποτε ειδική ρύθμιση, δια της οποίας εισάγεται διάκριση υπέρ μίας συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων, θα πρέπει να επιβάλλεται εν προκειμένω από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος (π.χ. παραχώρηση αποκλειστικών χώρων στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου σχολείων, παιδικών σταθμών, νοσοκομείων κ.λπ.)».

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 431/φεκ 261 Α’(17-12-2014-
Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις

Αρθρο 19
Προσαρμογή της περί υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων νομοθεσίας στις χωροταξικές
απαιτήσεις

1. Οι υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων της παρ«β. έχει την ωφέλιμη επιφάνειά του κατάλληλα επιστρωμένη είτε από ασφαλτικό τάπητα είτε από άλλο κατάλληλο υλικό (π.χ. βιομηχανικό δάπεδο) και διαθέτει κατάλληλη υπόβαση ανθεκτική στο βάρος όλων των σταθμευόντων σε αυτό αυτοκινήτων».

Α. ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ ΤΑΧΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ;

B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Η ΤΟΝ ΟΑΣΑ;

Γ. ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ;

Δ. ΠΟΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΘΕΙ;;;

Ε. ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΘΜΕΥΟΥΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ;

ΣΤ. ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΩΤΟ;

Ζ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΤΑΧΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ Λ. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΥΤΗ;

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ.

ΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΣΘΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΜΠΤΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΜΕΤΡΗΣΕΙ ΚΑΙ 30 ΤΑΧΙ ) ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ -ΠΑΛΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ –ΕΙΠΑΜΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Μ. ΜΠΟΥΡΑ

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK