< Όλα τα θέματα

Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων- Υποχρεώσεις Δήμου – Ποινική προστασία περιβάλλοντος

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 116/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την Εναλλακτική Διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων» με τον όρο «εγκαταλειμμένα» χαρακτηρίζονται εκείνα τα οχήματα τα οποία: α) εγκαταλείπονται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες, β) εγκαταλείπονται σε άλλους δημόσιους,δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικόδιάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής, γ)
εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του, δ) αποτελούν γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της κατάστασης που βρίσκονται δεν δύναται να ανταποκριθούν στο σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικώνορίων του άρθρου 9 του ΠΔ 116/2004, χαρακτηρίζεται πλέον ως «Όχημα στο Τέλος Κύκλου Ζωής» και αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια της ΚΥΑ 69728/824/1996 και του Ν.2939/2001,συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του στοιχείων/εξαρτημάτων. Το ΠΔ 116/2004 επίσης ορίζει ότι η αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου, στον οποίο έχει περιέλθει η κατοχή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που έχουν εντοπιστεί στα διοικητικά του όρια, μετά από την
τήρηση της σχετικής διαδικασίας, υποχρεούται να παραδώσει τα οχήματα σε εγκεκριμένο Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).
—Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042 (φεκ 24/13-2-2012)

Στο παράρτημα Α αναφέρεται ο κατάλογος της Εθνικής νομοθεσίας-η παράβαση της οποίας συνιστά παράνομη συμπεριφορά σύμφωνα με την περίπτωση (αα) της παραγράφου α του άρθρου 2, μεταξύ άλλων ΣΤΗ ΣΕΛΊΔΑ 126 συμπεριλαμβάνεται το ΠΔ 116/2004.

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 116/2004 , ΧΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑΤΙ– ΣΥΜΦΩΝΑ με το άρθρο 64 του Ν. 4257/2014: «Επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο π.δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», με αντικείμενο την εντός των διοικητικών του ορίων
α) περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με το π.δ. 116/2004 (Α’ 81), «μέτρα,
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής
τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών
μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο
τέλος κύκλου ζωής τους» Σεπτεμβρίου 2000.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, ΣΧΕΔΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟ,
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ-ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΣΧΕΤΙΚΗ ΦΩΤΟ ΕΙΝΑΙ ΘΟΛΗ ΑΛΛΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΜΗΝΕΣ)
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΛΕΩΣ -ΠΑΝΤΟΥ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Μ. ΜΠΟΥΡΑ

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK