< Όλα τα θέματα

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ -Η ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σύμφωνα με το το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και
ν..3852/2010«ΠρόγραμμαΚαλλικράτης»,Ν. 3870/2010, Ν. 3905/2010 και Ν.3979/2011, οι αρμοδιότητες Δήμων μεταξύ άλλων είναι
1. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
2. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
4. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
Σύμφωνα με το ΚΟΚ Νόμος : 2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμος : 3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α) «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»
Άρθρo 1
Πεδίo εφαρμoγής τoυ Kώδικα O Kώδικας Oδικής Kυκλoφoρίας εφαρμόζεται σε oδoύς και σε χώρoυς πoυ χρησιμoπoιoύνται για δημόσια κυκλoφoρία oχημάτων, πεζών και ζώων.
Άρθρo 2 Oρισμoί
Δημόσια κυκλoφoρία: H αόριστη και απρoσδιόριστη εκ των πρoτέρων κυκλoφoρία σε δημόσιες ή ιδιωτικές oδoύς ή χώρoυς πεζών, oχημάτων ή ζώων.
Ως Πεζοδρόμια ορίζονται τα υπερυψωμένα ή μη ερείσματα αστικής οδού, που προορίζονται για την συνεχή, ασφαλή και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών και των εμποδιζόμενων ατόμων{.
——{-και Σύμφωνα με την ΥΑ 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59 Δ’): Κτιριοδομικός Κανονισμός
Άρθρο 24
Πεζοδρόμια.
1. Τα πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται,ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνεια τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες,
εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους.}——–
Άρθρο 34 – Στάση & Στάθμευση: «1. Η στάση και η στάθμευση επιτρέπονται, αν δε δημιουργείται εξ αυτών κίνδυνος ή παρακώλυση της κυκλοφορίας κι αν δεν υπάρχουν σχετικές απαγορευτικές πινακίδες ή διαγραμμίσεις. 2. Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται: (α) επάνω σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από αυτές, (β) σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα από στάσεις αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και τροχιοδρομικών οχημάτων, (…) (ε) σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση, (…) (η) Σε οδοστρώματα που είναι χωρισμένα σε δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας και αν το εναπομένον πλάτος της λωρίδας μεταξύ οχήματος και απαγορευτικής γραμμής υπέρβασης είναι μικρότερο από τρία (3) μέτρα, (…) (ιστ) σε θέση, όπου βρίσκεται κεκλιμμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, (ιζ) σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, (ιη) σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. 3. Η στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα απαγορεύεται και: (…) (δ) αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων, (ε) παράπλευρα άλλου οχήματος, σε στάση ή στάθμευση, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση (…), (ια) στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων ως και πάνω σε αυτούς (…) 5. (…) Στους μονόδρομους επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση και στην αριστερή πλευρά. Αν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, οι οδηγοί υποχρεούνται να αφήνουν ελεύθερο χώρο πλάτους ενός (1) μέτρου, τουλάχιστον, για τη διεύλευση των πεζών, (…) 8. Τα αρμόδια αστυνομικά όργανα μπορούν να ακινητοποιούν τα οχήματα με ειδικούς μηχανισμούς (τροχοσφιγκτήρες κλπ), να ενεργούν τη μεταφορά οχήματος το οποίο σταθμεύει σε απαγορευμένη θέση (…), αν εξαιτίας της στάθμευσης των οχημάτων (…) παρεμποδίζεται η κυκλοφορία. Η μεταφορά των οχημάτων γίνεται με κατάλληλα τεχνικά μέσα (…), αφού ληφθούν μέτρα για την αποτροπή υλικών ζημιών. Για τη μεταφορά ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος μέσα σε εύλογη προθεσμία. Τα έξοδα μεταφοράς, (…) ως και τα φύλακτρα του οχήματος βαρύνουν τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτού, ο οποίος μπορεί να τα παραλάβει αμέσως μετά την καταβολή των εξόδων αυτών (…), —
——–Απαγορεύεται η κατάληψη με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανoκίνητων και μη οχημάτων. Αυτοί που παραβαίνουν με πρόθεση τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 292 του Ποινικού Κώδικα. Παράλληλα, και ανεξάρτητα, της κατά το προηγούμενο εδάφια ποινής, με πράξη του οικείου νομάρχη, μετά προηγούμενη ακρόαση αυτού σε βάρος του οποίου λαμβάνεται το μέτρο, ανακαλείται για ένα (1) έτος και σε περίπτωση υποτροπής, οριστικά, αν πρόκειται για όχημα δημόσιας χρήσης, το δικαίωμα κυκλοφορίας αυτού ως δημόσιας χρήσης, διατασσόμενης συγχρόνως της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος.»

Διατάραξη Κυκλοφορίας κατ’ άρθρο 431 του Ποινικού Κώδικα: «Όποιος παρεμποδίζει χωρίς δικαίωμα την κυκλοφορία σε τόπους κοινής χρήσης στη στεριά ή στα ύδατα ή με οποιονδήποτε τρόπο διαταράσσει ή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά της τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι δύο (2) μηνών, αν άλλη διάταξη δεν τιμωρεί βαρύτερα την πράξη αυτή».
Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών κατ’ άρθρο 290 του Ποινικού Κώδικα: «1. Όποιος με πρόθεση διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινωνίας στους δρόμους ή στις πλατείες, τιμωρείται: α) με φυλάκιση, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, β) με κάθειρξη, αν επήλθε θάνατος, 2. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση.

Και τελος ως αντικείμενη κυρίως στο γενικό καθήκον του να μην ζημιώνει κανείς υπαιτίως, άλλον (ΑΚ 914, 330, ΠΚ 27) (Ολ.ΑΠ 967/73 ΝοΒ 22. 505).

ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ – ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ -ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΧΑΙΔΑΡΙ ΩΣΤΕ ΣΤΑ ΠΙΟ ΕΠΙΣΦΑΛΗ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ –ΓΩΝΙΕΣ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΥΣ(ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 15Α), ΣΤΗ ΣΤΡΧΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ , ΣΤΗΝ ΑΓ. ΣΤΡΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, ΣΤΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΑ , ΣΤΗ ΣΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ΣΤΗ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΚΑΙ—– ΠΡΟΠΑΝΤΩΣ ΣΤΑ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ—- ΠΑΝΤΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ (ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΑ )
ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ –ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ -ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ -ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ —
ΑΜΕΑ — ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΥΤΕΣ –ΟΙ ΠΕΖΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΘΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ – ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΛΘΕΙ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ;;;

«»»ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΙΟ ΜΟΥ —ΞΕΡΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ- ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΛΟΙΠΟΝ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ» ΚΑΤΑΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝΤΕΣ –ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΥΝΝΟΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟ ΝΑ ΤΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ–ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΩΝ-ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ!!!

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Μ. ΜΠΟΥΡΑ

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK