< Όλα τα θέματα

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΕ

AΔΑ 6ΤΩΒΩΗ3-ΓΥ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι: 04/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 30052
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Πληρ.: Π.Κατσανεβάκης
Τηλ. : 2132047200
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Λαμβάνοντας υπόψη :
1) Την αρ. πρωτ. 20815/28-07-2016 αίτηση του ………………………………………
ΑΦΜ 066433582 ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ.
2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ 114/τ.α./2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3536/2007(ΦΕΚ 42/τ.α./2007) .
3) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης &
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600
(ΦΕΚ 3106/τ.β΄/9-12-2013).
4) Την αρ. 62/2016 (ΑΔΑ:7Ρ6ΚΩΗ3-Θ2Ι) απόφαση προέγκρισης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
5) Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 4652/27-10-2016 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση) της
6) Την αρ. πρωτ.30051/04-11-2016 Απόφαση Δημάρχου Χαϊδαρίου (ΑΔΑ:79ΒΓΩΗ3-ΝΕ2).
Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε
Στον …………………………………………..με υγειονομικό και αγορανομικό υπεύθυνο τον ίδιο
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ
που βρίσκεται στην οδό Στρ. Καραϊσκάκη 70 στο Χαϊδάρι σε ισόγειο χώρο, χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους η παράβαση των οποίων συνεπάγεται εκτός της ποινικής δίωξης και την ανάκληση της παρούσας άδειας :
1.Το κατάστημα θα λειτουργήσει σε χώρο αίθουσας τριάντα τρία και είκοσι επτά (33,27)m2,
όπως αυτό φαίνεται στο εγκεκριμένο από την Υγειονομική Υπηρεσία & τον Δήμο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει αυτή την άδεια και τηρείται στον οικείο φάκελο της Υπηρεσίας μας.
2. Θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές – Αγορανομικές – Τουριστικές –Αστυνομικές και λοιπές σχετικές με τη λειτουργία του καταστήματος διατάξεις.
Η άδεια που χορηγείται είναι προσωπική, να τοποθετηθεί σε πλαίσιο και να αναρτηθεί μαζί με ένα
σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε εμφανές μέρος αυτού, να παραδοθεί δε στην υπηρεσία μας σε
περίπτωση μεταβίβασης του καταστήματος ή παύσης λειτουργίας του.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α.Τ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

–θα εφαρμόσετε τις κανονιστικες πραξεις που εκδίδετε εσείς η θα συνεχίσετε να κατηγορείτε τους προηγούμενους;
–»Πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις απαρνήση ΄» αγαπητέ Δήμαρχε (η συνέντευξη σας στο χαιδαρι σημερα ) αυτοαναιρεθήκατε -ετσι θα γίνει καλύτερη η πόλη μας;
–είναι τυχαία η επιλογή της συγκεκριμένης άδειας -επειδή είναι πρόσφατη και στο κέντρο της πόλης μας το ΚΥΕ-και τα τραπεζοκαθίσματα στο πεζοδρόμιο -κατά παράβαση της αδείας- πολύ περισσότερα από τα ομορα καταστήματα—

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK