< Όλα τα θέματα

ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΤΕ , ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ 6952/14.2.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 420Β716.3.2011), ΚΟΚ , ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

σύμφωνα με την αρ. 6952/14.2.2011 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΚΑ & ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 420Β716.3.2011), Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Ασφάλιση εργοταξίου
1. Για την ασφάλιση του εργοταξίου και της εργοταξιακής ζώνης ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη με
αρ. ΔΙΠΑΔ/Οικ. 502/1.7.2003 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «΄Εγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» ( Β΄946). Σε περίπτωση που ο διάδρομος κίνησης πεζών καταλαμβάνει μέρος του οδοστρώματος, όπως στα τυπικά σκαριφήματα 2 και 3, η περίφραξη μεταξύ της οδικής κυκλοφορίας και του διαδρόμου κίνησης πεζών επιβάλλεται επίσης να πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές της προαναφερόμενης απόφασης που αφο ρούν την περίφραξη μεταξύ της οδικής κυκλοφορίας και του εργοταξίου.
2. Στις λοιπές θέσεις η περίφραξη των χώρων του….διάδρομο κυκλοφορίας τους.
5. Σε κάθε περίπτωση ακόμη και σε μικρής διάρκειας έργα (σταθερά ή κινητά) ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ η χρησιμοποίηση ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ Η ΕΛΑΦΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ως στοιχείων περίφραξης, χωρίς να αποκλείεται η χρήση αυτών ως βοηθητικών στοιχείων
σήμανσης.
6. Εφόσον υπεράνω…….
ΑΔΑ: ΩΜ0ΥΩΗ3-Δ4Κ
Από το πρακτικό της 15ης/2016 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.Αρ. αποφάσεως : 218 Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου μας (σχετ.: 30/2016 Απ. ΕΠΖ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
β. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου και για χρήση εδάφους ή υπεδάφους
1. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα, πού είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος μηχανικού, του τεχνικού ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, τα μέτρα σηματοδότησης για την προστασία πεζών και οχημάτων, σύμφωνα με την αρ. 6952/14.2.2011 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΚΑ & ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 420Β716.3.2011), με την οποία ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις και τα μέτρα για την ασφαλή διέλευση την πεζών και την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας.
2. Η άδεια έχει διάρκεια ενός μηνός και είναι δυνατή η παράτασή της μετά από αιτιολογημένη αίτηση και καταβολή του αντιστοίχου τέλους.
3. Κατά την λειτουργία του εργοταξίου τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., οι κανονισμοί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων και οι κανονισμοί, που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Εργασίες, που προκαλούν ηχητική όχληση θα πρέπει να γίνονται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.
4. Σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή δημοσίων έργων από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας απαιτείται άδεια τομής ή και άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εντός 20 ημερών
από τη υποβολή της αίτησης μαζί με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων.
Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η κοινοποίηση των σχεδίων στα οποία απεικονίζεται η κατασκευή των έργων (υπέργειων & υπόγειων) στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 20παραγ. 2 του Ν.4067/2008 (Ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός).
5. Οι δημόσιοι οργανισμοί για την εγκατάσταση κοινωφελών δικτύων με χρήση υπογείων ή εναερίων
εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους μετά την μετατροπή τους σε ανώνυμες εταιρείες παύουν να έχουν απαλλαγή από την καταβολή του τέλους καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων (Ν.Σ.Κ. 268/02). Ως εκ τούτου χρήστες όπως η Δ.Ε.Η. Α.Ε, ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, πρατήρια καυσίμων κ.α., που έχουν την δυνατότητα με την εγκατάσταση καλωδίων, σωληνώσεων, οπτικών ινών, δεξαμενών καυσίμων, τηλεφωνικών θαλάμων, Κ.Α.Φ.Α.Ο., στύλων, ταμειολογιστικών μηχανών (Α.Τ.Μ), να αποκομίζουν και να καρπούνται ειδική ωφέλεια υπέρ αυτών από το παραχωρούμενο ή ήδη χρησιμοποιούμενο κοινόχρηστο χώρο του υπεδάφους ή εδάφους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, υποχρεούνται στην καταβολή ανάλογου τέλους όπως έχει καθοριστεί στο Δ.Σ. και να ενημερώσουν την αρμόδια αστυνομική αρχή και κάθε άλλον αρμόδιου φορέα για το κλείσιμο δρόμου και την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

Επίσης στον μηνιαιο απολογισμο εσόδων στην ιστοσελίδα του δήμου μας υπάρχει εγγραφή στον κωδικό 0129.0001
(Τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης υπεδάφους
(από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 1.375 ,49 0 1.375,49 445,61 0 445,61 445,61 0 445,61 929,88 929,88 0)
Μεταφερόμενο από μήνα σε μήνα του 2016 το ποσόν των 1.375 ευρώ και ποτέ εισπραχθέν ολόκληρο –μήπως μπορούν να μας πούν πόσα ακριβώς χρήματα έχουν καταλογίσει στις εταιρείες και ποιες– εκμεταλλευσης υπεδάφους του δήμου μας και τι ακριβώς έχουν εισπράξει κατ΄ετος 2016-2015-2014;

ΚΕ ΝΤΗΝΙΑΚΕ -ΚΕ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ -ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΩΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ -ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ (ΧΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ – ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗ – ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΡΙΨΕΙ ΑΣΦΑΛΩΣ-ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΡΓΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ;)

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK