< Όλα τα θέματα

ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ -ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΑ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 25/21-9-2006/Αρ.πρ. Δ17α/09/141/ΦΝ 443/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΕΝ. ΓΡ. δημοσιων εργων
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3481/06 για τη συντήρηση των οδών.
4. Επίσης με την παρ. 4 του άρθρου 7, διευκρινίζεται η έννοια της «συντήρησης». Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι : ως «συντήρηση» νοείται η αποκατάσταση των βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας της οδού (στηθαία, νησίδες ασφαλείας, σήμανση κ.ο.κ.), επιφυλασσομένων των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την αρμοδιότητα και τις ευθύνες των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Την υπηρεσία που έχει κατά τα ανωτέρω την αρμοδιότητα συντήρησης των οδών βαρύνει η υποχρέωση και η δαπάνη ηλεκτροφωτισμού τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να θίγονται με τις νέες ρυθμίσεις οι αρμοδιότητες που αφορούν την καθαριότητα της επιφάνειας των οδών.
Α) Οι αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν, τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο, τις οδούς αρμοδιότητάς τους, για τη διαπίστωση βλαβών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας της οδού και να καταγράφουν τα ευρήματα σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται με ευθύνη του προϊσταμένου τους. Τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών, που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού. Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να προβαίνει σε γραπτή ειδοποίηση των αρμόδιων για τη συντήρηση υπηρεσιών, με οποιοδήποτε μέσο (όπως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική επιστολή).
Β) Η πληροφορία περί βλάβης της οδού καταχωρίζεται από τις ως άνω υπηρεσίες στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο του φορέα συντήρησης της οδού. Έτσι σε περίπτωση αδράνειας είναι εύκολο να διαπιστωθούν ενδεχόμενες παραλείψεις. Με τις νέες ρυθμίσεις οριοθετούνται με σαφήνεια οι υφιστάμενες αρμοδιότητες, ούτως ώστε να είναι διακριτά τα όρια της ευθύνης ενός εκάστου των εμπλεκομένων οργάνων.
Γ) Ορίζεται επίσης ότι η αρμόδια προς συντήρηση της οδού υπηρεσία υποχρεούται να πραγματοποιήσει με όργανά της αυτοψία της βλάβης, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες αφότου λάβει με οποιονδήποτε μέσο γνώση αυτής και να συντάξει συνοπτική έκθεση περί της έκτασης και του είδους της και της ύπαρξης ή μη ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης. Εφόσον κατά την αυτοψία διαπιστωθεί επικινδυνότητα της βλάβης για την οδική ασφάλεια, λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για την προσωρινή της αποκατάσταση, εφόσον αυτή είναι δυνατή, άλλως για την οριοθέτηση και την κατάλληλη σήμανσή της, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Δ) Η αποκατάσταση των βλαβών που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας.
Ε) Οι ενέργειες αυτές καταγράφονται σε ειδικό Πρωτόκολλο Αντιμετώπισης Βλαβών, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που ορίστηκαν υπεύθυνοι κατά τα ανωτέρω και θεωρείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας.
ΣΤ) Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων με υπαιτιότητα των αρμοδίων οργάνων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα
. Σύμφωνα με το ν. 3155/1955 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών» (ΦΕΚ Α΄ 63) οι οδοί της χώρας διακρίνονται σε: α) Εθνικές, Επαρχιακές και γ) Δημοτικές ή Κοινοτικές (άρθρ.1). Οι εθνικοί οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται από το κράτους δια της Υπηρεσίας των Δημοσίων Εργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), οι επαρχιακές οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται από τα Ταμεία Οδοποιίας των Νομών, και οι δημοτικές και κοινοτικές οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται από τους οικείους Δήμους και Κοινότητες (άρθρ.5) και κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114), στις αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων εμπίπτουν, μεταξύ άλλων: «Ι. ….α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. …. 7. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων…… γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. …. 4. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία…» .

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ -ΤΟ ΑΘΛΙΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΓΕΜΑΤΟ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ -ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ —
ΕΧΩ ΗΔΗ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΓΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΙ ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟ ΙΔΙΟ — ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ ΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΑΣ – Η ΠΟΛΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΑΣ !!!!!

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Μ. ΜΠΟΥΡΑ

1 σχόλιο

  • Ο/Η Κωστας λέει:

    Εχει δικιο η Κ ΜΠΟΥΡΑ. Πρεπει να σταματησει αυτη η κατασταση στους δρομους μας!

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK