< Όλα τα θέματα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΑΒΑΚΗ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ- ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Σύμφωνα, με το 268 ,14/27.07.1999 (Δ΄ 580) Κώδικος Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας [ΚΒΠΝ], που αποδίδει τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1512/1985, ορίζονται τα εξής: «

1. Οι κύριοι, νομείς ή επικαρπωτές κτηρίων οφείλουν να τα διατηρούν σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο ανθρώπων ή ξένων πραγμάτων ή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, να μην προσβάλλουν το φυσικό, το πολιτιστικό και το πολεοδομικό περιβάλλον και γενικότερα να μην υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής της περιοχής τους.

Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα παραλείπουν την υποχρέωσή τους αυτή, μπορεί να επεμβαίνει το Δημόσιο ή ο οικείος ΟΤΑ και να εκτελεί τις εργασίες καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος των υπόχρεων. Οι κάτοχοι των ακινήτων υποχρεούνται να ανέχονται τις παραπάνω επεμβάσεις. Το Δημόσιο ή ο οικείος ΟΤΑ αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης διατήρησης και ανάπλασης των κτηρίων, ανάλογα με το μέγεθος της δαπάνης και την οικονομική κατάσταση του υπόχρεου προσώπου. Η αύξηση της οικονομικής αξίας του κτηρίου και η αύξηση των προσόδων από την οικονομική του εκμετάλλευση, που οφείλονται στις εργασίες διατήρησης και ανάπλασης του κτηρίου, συμψηφίζονται στην οικονομική ενίσχυση, την οποία δικαιούται ο κύριος, νομέας ή επικαρπωτής.

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζεται σε ποιες περιπτώσεις οι κύριοι, νομείς ή επικαρπωτές των κτηρίων οφείλουν να πραγματοποιούν εργασίες για τη διατήρηση και ανάπλαση τους και ο τρόπος και η διαδικασία επέμβασης του Δημοσίου ή των ΟΤΑ για την εκτέλεση των εργασιών αυτών. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης διατήρησης και ανάπλασης των κτηρίων, το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου ή των ΟΤΑ στη συνολική δαπάνη σύμφωνα με τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου, ο τρόπος υπολογισμού, οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος συμψηφισμού της αύξησης της οικονομικής αξίας του ακινήτου και των προσόδων από την οικονομική του εκμετάλλευση και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Με το ίδιο διάταγμα μπορεί να προβλέπεται ότι η κάλυψη της δαπάνης διατήρησης ή ανάπλασης του κτηρίου επιτυγχάνεται με την παραχώρηση της οικονομικής εκμετάλλευσης του κτηρίου στο Δημόσιο ή τον ΟΤΑ και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης αυτής».

Με την ρύθμιση του άρθρου 268 ΚΒΠΝ θεσπίζεται η βασική υποχρέωση να διατηρούνται τα κτήρια σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο για ανθρώπους και πράγματα ή για τη δημόσια υγεία καθώς και να μην υποβαθμίζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής της περιοχής τους. Αυτή η υποχρέωση βαρύνει ορισμένα πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τα κτήρια με σχέση εμπράγματου δικαιούχου (κυρίου ή επικαρπωτή) ή νομέα.

Το πλέγμα των διατάξεων του άρθρου 268 ΚΒΠΝ δεν ενεργοποιείται για τις περιοδικές εργασίες (π.χ. καθαριότητας, απλής συντήρησης, χρωματισμών), παρά μόνο όταν η παράλειψη διενέργειάς τους καταστεί χρόνια, οπότε σ’ αυτή την περίπτωση δημιουργείται ο κίνδυνος ή προκαλείται η βλάβη, στην οποία αναφέρονται το πεδίο εφαρμογής αυτών των διατάξεων. Άλλωστε σ’ αυτή τη σκέψη συνοψίζεται και το νοηματικό πεδίο, της -υπό προϋποθέσεις- υποχρεωτικής ανάληψης μέρους των δαπανών αποκατάστασης του κτηρίου από το Δημόσιο ή τον ΟΤΑ.

«Συγγενείς» νομοθεσίες περί επικινδύνων οικοδομών και ιδίως των επικινδύνων οικοδομών από άποψη στατικής και δομικής, δηλαδή των κοινώς ετοιμόρροπων κτηρίων ή των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων (π.δ. της 13/22.4.1929, Α΄ 153).

Στο άρθρο 422 ΚΒΠΝ, που αποδίδει το περιεχόμενο του άρθρου 1 του π.δ. 13/22.4.1929, διακρίνονται οι τέσσερις περιπτώσεις των επικίνδυνων οικοδομών: «…Επικίνδυνες από άποψη στατικής και δομικής, από άποψη υγιεινής, από άποψη ασφάλειας κατά του πυρός και από άποψη κυκλοφορίας του κοινού στο εσωτερικό χώρων συνάθροισης».

Άρθρο 423 «1. Κάθε πολίτης δικαιούται να καταγγέλλει την πιθανολογούμενη ύπαρξη κινδύνου στις οικοδομές, η δε αστυνομική αρχή και η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία δικαιούνται να θέσουν υπό έλεγχο για εξακρίβωση υπάρχοντος τυχόν κινδύνου κάθε κατασκεύασμα… 2. Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την άσκηση του ελέγχου ως προς τον υφιστάμενο κίνδυνο κατασκευών είναι η πολεοδομική υπηρεσία… 3. … Άρθρο 425 «1. Η αρμόδια για τον έλεγχο του κινδύνου πολεοδομική υπηρεσία, ύστερα από καταγγελία ή αίτηση ή ειδοποίηση της αστυνομίας ή και αυτεπάγγελτα, προβαίνει σε αυτοψία για την εξακρίβωση του κινδύνου και συντάσσει σχετική έκθεση (πρωτόκολλο)…

Επίσης για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να δείτε την 46431/11-10-2013/υπεκα/γενική διεύθυνση πολεοδομίας/διεύθυνση οκκ. με θέμα

Εφαρμογή του ΠΔ 13/22-4-1929 ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ» μετα την ισχυ της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4164/2013 φεκ 156 Α’

Η ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ -ΠΟΣΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΗ ΜΑΣ , Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ, ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟ ΙΔΙΟ..ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΓΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΥ ΑΠΟΜΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ.

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΥΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -ΟΔΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΣΕ ΛΙΓΑ ΜΕΤΡΑ – ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ!

ΕΠΙΣΗΣ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΤΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Μ. ΜΠΟΥΡΑ

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK