< Όλα τα θέματα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ-ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

MΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
ΑΔΑ ΩΣΟ7465ΦΥΟ-Ζ6Ε
ΑΡ. ΠΡ. Γ1 Γ.Π.΄οικ 2858/15-4-2016 γενικη δνση δημοσιας υγείας και υπηρεσιων υγείας/τμήμα υγιεινης περιβάλλοντος
ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ, ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡAΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ , ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ––σύμφωνα με την ΚΥΑ Π/112/1057/2016/1.2.2016 -θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»(ΠΑΡ. 11 η παράβαση των ρυθμίσεων αυτής συνιστά διοικητικό, πειθαρχικό και ποινικό έλεγχo για τους παραβάτες»
Το Θεσμικό Πλαίσιο για την ποιότητα του πόσιμου νερού περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:
Την Υ2/οικ. 2600/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892/Β/11.7.01) για την σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83 /ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως διορθώθηκε με την Υ2/3423 πράξη (ΦΕΚ 1082/Β/14.8.01)
Την Α5/288/86 (ΦΕΚ 53Β 379Β) υγειονομική Διάταξη σε εναρμόνιση οδηγίας 80/778/ΕΟΚ η οποία αναφέρεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού, στη συχνότητα των δειγματοληψιών και στις υποχρεώσεις των υπεύθυνου (για τη σύνταξη των τριετών εκθέσεων ποιότητας πόσιμου νερού για τα έτη 2002 και 2003).
Την Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξη , όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 189/68 Β, 988/74 Β) που περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις για τους υπεύθυνους ύδρευσης του νερού, καθώς και τις υποχρεώσεις τους.
Την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58Β) Υγ. Διάταξη, που αναφέρεται στις μεθόδους απολύμανσης του νερού ύδρευσης.
Την Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138/τβ/24.2.65) Υγ. Διάταξη, στην οποία προβλέπονται αποστάσεις ασφάλειας των πηγών υδροληψίας από χώρους διάθεσης λυμάτων.
Τα άρθρα 8 έως 17 του Υγειονομικού Κανονισμού, που αναφέρονται σε μέτρα προστασίας πηγών υδροληψίας και συστημάτων ύδρευσης.
Την Β1/οικ. 5508/98 Υπουργική Απόφαση, που αναφέρεται στην αναγνώριση των Πανεπιστημιακών εργαστηρίων των Ιατρικών Σχολών, Θες/νικης, Ιωαννίνων, Πατρών, Κρήτης και Αθηνών, ως Κέντρα Αναφοράς ελέγχου νερών κ.λπ.
Την Α5/2280/85 (ΦΕΚ 720/τ.β/13.12.83) Υγ. Διάταξη, με την οποία ρυθμίζονται θέματα ΄προστασίας των πηγών υδροληψίας της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας (λίμνες και υδραγωγεία Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου), υπό υπέρμετρη ρύπανση και θεσπίζονται διάφοροι περιορισμοί και ζώνες προστασίας.
46399/1352/86 (ΦΕΚ 438Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται τρεις κατηγορίες επιφανειακών νερών, που προορίζονται για πόσιμα (Α1, Α2,Α3) και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη απαιτούμενη ελάχιστη επεξεργασία.)
ΚΥΑ Π/112/1057/2016/1.2.2016 -θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»
οι υποχρεώσεις σας σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού που παρέχετε στους Δημότες σας είναι οι παρακάτω :
Υποχρεώσεις υπευθύνων ύδρευσης
Υπεύθυνοι ύδρευσης (πρώτος βαθμός ευθύνης)
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Υ2/2600/01ΚΥΑ και το άρθρο 9 της Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξης Υπεύθυνοι ύδρευσης είναι :
 Για τις υδρεύσεις Δήμων η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1065/80 (ΦΕΚ 168Α), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν. 1416/84 (λ.χ. Δ.Ε.Υ.Α.)
Οι ως άνω Υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο και υποχρεούνται :
 να θέτουν στην διάθεση των αρμόδιων υγειονομικών αρχών το αρχείο υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, το ημερολόγιο ύδρευσης (που οφείλουν να τηρούν), καθώς και κάθε πληροφορία και στοιχείο που αφορά στην εκλογή της πηγής υδροληψίας, και την μελέτη κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης, και το χρησιμοποιούμενο προσωπικό.
 να γνωστοποιούν αμέσως στην Δ/νση Υγείας της Ν.Α. κάθε υγειονομικό κίνδυνο που εμφανίζεται, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν για την εξουδετέρωσή του.
 να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και οδηγίες των οικείων Υπηρεσιών υγείας.
 να διενεργούν την προβλεπόμενη σύμφωνα με την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58Β) Υγ. Διάταξη υποχρεωτική απολύμανση που επιβάλλεται για υδρεύσεις, που εξυπηρετούν οικισμούς άνω των 3000 κατοίκων.
 να αναθέσουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο (με μόνιμο αναπληρωτή του για τις περιπτώσεις απουσίας του), την παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού απολύμανσης του πόσιμου νερού για τη σωστή εφαρμογή της απολύμανσης. Τα ονόματα των ως άνω προσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) θα αποστέλλονται εγγράφως στην Δ/νση υγείας της Ν.Α., η οποία μπορεί να μην τα εγκρίνει και να ζητήσει την αντικατάστασή τους, εφόσον κριθούν ανεπαρκή για την εργασίας αυτή. Τα ως άνω στοιχεία κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στην οικεία Περιφέρεια.
 να τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα μετρήσεων υπολειμματικού χλωρίου, οι οποίες θα γίνονται με συχνότητες που καθορίζονται στην ΥΜ/5673/57 (ΕΚ 5/58) Υγ. Διάταξη και προσδιορίζεται με τη μέθοδο DPD (χρωματομετρική) και όχι της ορθοτολιδίνης.
 να διενεργούν δειγματοληπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολοκλήρου του δικτύου διανομής από την πηγή υδροληψίας μέχρι τη διάθεση στον καταναλωτή. Προς τούτο πρέπει να καταρτίσουν προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία θα αναφέρονται μεταξύ άλλων και στον καθορισμό των σημείων δειγματοληψίας.
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
 Οι εργαστηριακές αναλύσεις για την δοκιμαστική και ελεγκτική παρακολούθηση του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους υπεύθυνους (ΟΤΑ, Δ.Ε.Υ.Α. κ.λπ.):
 α. σε οργανωμένα εργαστήρια των Ο.Τ.Α., Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και
 β. σε ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια και εφόσον όλα τα ανωτέρω πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ και με συχνότητα που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ της προαναφερόμενης ΚΥΑ, σε συνάρτηση
 • με το είδος της παρακολούθησης (δοκιμαστική ή ελεγκτική)
 • με την παροχή του πόσιμου νερού ή του υδρευόμενου πληθυσμού

ΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΠΙΝΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ — ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ .
(Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΘΡΑ 7 παρ. 3 ΚΑΙ 21 παρ. 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ)—-
(ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΝΑ ΕΞΗΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ )

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Μ. ΜΠΟΥΡΑ

2 Σχόλια

 • Ο/Η Θέμης λέει:

  Νομίζω είστε εκτός θέματος. Φορέας λειτουργίας δικτύου στο λεκανοπέδιο είναι η Ε.Υ.Δ.Α.Π. και ελεγκτής η Περιφέρεια.
  Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Υ2/2600/01ΚΥΑ και το άρθρο 9 της Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξης Υπεύθυνοι ύδρευσης είναι :
  2. «Υπεύθυνοι» για τη συμμόρφωση προς τους όρους
  της παρούσας υγειονομικής διάταξης, όσον αφορά τα
  οριζόμενα
  α) στο άρθρο 6.1.α (για το νερό του δικτύου ύδρευ−
  σης) είναι:
  − για τις υδρεύσεις Δήμων ή Κοινοτήτων, ο φορέας
  λειτουργίας του δικτύου (Δήμοι, Κοινότητες, Σύνδεσμοι
  Δ & Κ, ΔΕΥΑ, Εταιρείες Ύδρευσης κ.λ.π)

  • Ο/Η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΠΟΥΡΑ λέει:

   Υπεύθυνοι ύδρευσης (πρώτος βαθμός ευθύνης)
   Αγαπητέ κε Θέμη
   Ευθύνη της Δημοτικής Αρχής είναι ΄Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ -ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ -ΚΑΙ Η ΥΔΡΕΥΣΗ -ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΢ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Κ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-

   Σύμφωνα με το άρθρο 1. παρ. 8 της ΔΤΓ2/Γ.Π.οικ. 38295 ΚΤΑ και το άρθρο 9 της
   Γ3α/761/68 Τγ. Διάταξης υπεύθυνοι ύδρευσης είναι:
   – για τις υδρεύσεις Δήμων η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο
   23 παρ. 1 του Ν. 1065/80 «Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα’» (ΥΕΚ
   168 Α ), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή
   Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν. 1416/84
   (λ.χ Δ.Ε.Τ.Α), Εταιρείες ύδρευσης κ.λ.π .)
   – για τις βιομηχανίες, ιδρύματα κ.λ.π, τα οποία διαθέτουν δική τους ύδρευση οι νόμιμοι
   εκπρόσωποί τους.
   – για τις βιομηχανίες, που βρίσκονται εγκατεστημένες μέσα σε βιομηχανικές περιοχές που διαθέτουν κεντρικό δίκτυο ύδρευσης η ΕΣΒΑ
   – για τις ιδιωτικές υδρεύσεις οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των εγκαταστάσεων ύδρευσης
   Για τις ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης «υπεύθυνος ύδρευσης» είναι ο φορέας λειτουργίας ΔΗΛΑΔΗ

   Αριθ. πρωτ. ΔΤΓ2/οικ4273616-5-2014/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ /ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
   Για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης παροχή
   καθαρού και υγιεινού νερού σε
   όλους τους πολίτες της χώρας, πρωταρχικής σημασίας είναι ο προγραμματισμός και ο
   σχεδιασμός των απαραίτητων έργων ύδρευσης, καθώς και η ανελλιπής τήρηση των
   διαδικασιών ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς, όπως προβλέπεται από την κείμενη
   νομοθεσία.
   Για τους λόγους αυτούς οι φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης ως υπεύθυνοι ύδρευσης θα
   πρέπει :
    Να αξιολογούν με προτεραιότητα τα έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων
   ύδρευσης.
    Να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πηγών
   ύδρευσης (γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις, φυσικές δεξαμενές ύδατος κλπ.).
    Να συντηρούν τακτικά και να ελέγχουν συστηματικά τα συστήματα ύδρευσης
   (εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα), ενώ τα φθαρμένα δίκτυα να αντικαθίστανται
   με προτεραιότητα.
    Να διενεργούν συστηματικά τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία
   ελέγχους
   ΢Στόχος του Τπουργείου Τγείας είναι να συστηματοποιηθεί ο έλεγχος του πόσιμου νερού
   κ λοιπα……………………
   Σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 (άρθρο 75) ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
   10. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρεια τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

   Σε κάθε περίπτωση ας μας πει κάποιος υπεύθυνος του δημου μας , ποτε ζήτησαν από την ΕΥΔΑΠ στοιχεία περί καταλληλότητας του πόσιμου ύδατος ή ήλεγξαν μαζί με υπαλλήλους της ΕΥΔΑΠ κάποιο σημείο παροχής -σωληνώσεως -προληπτικά- στα πλαίσια της αρμοδιότητας ή διενήργησαν έστω και έναν δειγματοληπτικό έλεγχο -από στοιχειώδες ενδιαφέρον και για τους ίδιους αφού το ίδιο νερό πίνουμε όλοι.
   Αν δεν ενδιαφέρεται κάποιος για την δική του υγεία πως θα ενδιαφερθεί για τους υπολοίπους έστω και αν είναι θεσμικώς υποχρεωμένος,
   Όπως έχει γράψει και ο μοναδικός λεύτερος Έλληνας
   -ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
   Ν’ αγαπάς την ευθύνη
   να λες εγώ, εγώ μονάχος μου
   θα σώσω τον κόσμο.
   Αν χαθεί, εγώ θα φταίω
   ΝΑ ΛΕΣ ΕΓΩ

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK