< Όλα τα θέματα

ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ

Σύμφωνα με την

Απόφαση 28492/ΦΕΚ 931/18 Μαΐου 2009

«Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
Συντήρηση παιδικής χαράς

1. Συντήρηση νοείται κάθε εργασία από ειδικευμένο προσωπικό, η οποία έχει σκοπό να διατηρήσει ή να επαναφέρει τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς στο επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας που είχε κατά το στάδιο της αρχικής εγκατάστασης του, καθώς και του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

2. Η συντήρηση της παιδικής χαράς πρέπει να σχεδιάζεται και να διενεργείται σύμφωνα με τα πρότυπα
ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 − 7 ή ισοδύναμα αυτών, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη συχνότητα χρήσης του εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει:

α. Να συντάσσεται πρόγραμμα τακτικής συντήρησης.

β. Να τηρείται πρωτόκολλο καθημερινού ελέγχου για κάθε παιδική χαρά και να καταγράφονται τυχόν βλάβες.

Ο έλεγχος αφορά στον εξοπλισμό, στο έδαφος, στην περίφραξη και στον χώρο γύρω από την παιδική χαρά.

Ενδεικτικά σημεία ελέγχου είναι η καθαριότητα του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος χώρου, η τήρηση των αποστάσεων ανάμεσα στον εξοπλισμό και στο έδαφος, η κατάσταση του δαπέδου, οι εκτεθειμένες θεμελιώσεις, τα αιχμηρά άκρα, τα τμήματα που λείπουν, η δομική αρτιότητα και η υπερβολική φθορά κινούμενων ή μη τμημάτων.

γ. Να εξασφαλίζεται η άμεση επισκευή του φθαρμένου εξοπλισμού ή τμημάτων αυτού και ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλίζεται συνεχώς η ασφαλής παραμονή των παιδιών στην παιδική χαρά.

δ. Να τίθεται εκτός λειτουργίας ο εξοπλισμός, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών, έως ότου επισκευαστεί και να αντικαθίσταται, όταν κρίνεται ότι η επισκευή του είναι αδύνατη. Εάν ένα μόνο τμήμα του εξοπλισμού είναι προς αντικατάσταση, θα πρέπει τα παραμένοντα τμήματα να εξακολουθούν να είναι λειτουργικά και ασφαλή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων, άλλως τίθεται εκτός λειτουργίας το σύνολο του εξοπλισμού.

Άρθρο 8
Υπεύθυνος λειτουργίας παιδικής χαράς

Ο υπεύθυνος λειτουργίας της παιδικής χαράς έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και τη συντήρησή 6. Μεριμνά για τη μη λειτουργία της παιδικής χαράς σε περίπτωση διακοπής της κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 της παρούσας, καθώς και για την τοποθέτηση της απαραίτητης προειδοποιητικής σήμανσης

Άρθρο 10

Διαδικασία Ελέγχου−Κυρώσεις-. Αν διαπιστωθεί ότι μια παιδική χαρά λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας, τότε, η ανωτέρω Επιτροπή διακόπτει τη λειτουργία αυτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, έως ότου αυτό εκδοθεί.

Απόφαση Αριθμ. 27934 φεκ 2029 β’(25-7-2014)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931)απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.

2. Η περίπτωση β του άρθρου 2 της 28492/2009 απόφασής μας τροποποιείται ως ακολούθως
ΑΡΘΡΟ1. «β. Να μη γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίαςή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να εξασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής πρόσβαση των χρηστών με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Όταν γειτνιάζει με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο που προκαλεί υψηλό θόρυβο , να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ηχοπροστασίας».
‘Αρθρο 2 Για τις υφιστάμενες παιδικές χαρές για τις οποίες δεν μπορεί να χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 2,
παράγραφος 4 της παρούσας.

β) Για εξοπλισμούς για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος εγκατάστασης ή δεν υφίσταται φάκελος κατασκευαστή με αναλυτικά στοιχεία, ο οικείος ΟΤΑ υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές επεμβάσεις, σύμφωνα με τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών.

«Άρθρο 6. Λειτουργία Παιδικής Χαράς

Η παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της και γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΝΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΙ ΠΟΤΙΖΕΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ -ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟ- ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΙΖΕΙ ΤΟ ΧΩΜΑ ΣΠΑΤΑΛΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΜΕΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΙΔΙΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ.

ΕΠΙΣΗΣ -ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ- ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΕΙΟΥ ΚΗΠΟΥ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΑΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ 21/7 2016 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΜΑΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ.

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (36873/2007 Β΄1364) για τη λειτουργία των παιδότοπων Αθήνα, 27/11/2007 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 72 Αρ. Πρωτ.: οικ.66287 Αθήνα, /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Στα άρθρα 7 και 8 της αναφερόμενης ΚΥΑ προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου, περιγράφεται η διαδικασία και αναφέρονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση αυτής.

Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου , είναι ο δήμος ή η κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί ο παιδότοπος εκτός από τις περιπτώσεις που ο παιδότοπος πρόκειται να λειτουργήσει εντός χώρου ,στον οποίο αναπτύσσεται δραστηριότητα για τη λειτουργία της οποίας χορηγείται άδεια από άλλη αρχή. ΚΥΑ 10551/07 Β 246 και εγκύκλιό μας 26/17059/20.3.2007.

Έτσι λοιπόν, εάν ο παιδότοπος πρόκειται να εγκατασταθεί λχ εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή είναι ο δήμος ή η κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα. Εάν όμως πρόκειται να εγκατασταθεί εντός πλοίου αρμόδια αρχή είναι η Λιμενική Αρχή, ή εντός γυμναστηρίου αρμόδια αρχή είναι η Νομαρχία, ή εντός ξενοδοχείου αρμόδια αρχή είναι ο ΕΟΤ κτλ.

1. Άδεια παιδότοπου που λειτουργεί ως αμιγής επιχείρηση

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου χορηγείται με απόφαση δημάρχου ή προέδρου κοινότητας κατά τη διαδικασία του άρθρου 80 του ΚΔΚ. Δηλαδή η διαδικασία χορήγησης της άδειας εναρμονίζεται με το πλαίσιο που ισχύει για τη χορήγηση της άδειας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ακολουθείται επομένως η διαδικασία της προέγκρισης από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο σε πρώτο στάδιο και σε δεύτερο στάδιο η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

2. Κυρώσεις

Σε παιδότοπο που λειτουργεί χωρίς άδεια ως αμιγής επιχείρηση, χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και σφράγιση του παιδότοπου

Σε παιδότοπο που λειτουργεί ως μικτή επιχείρηση χωρίς άδεια, χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και σφράγιση των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Μ. ΜΠΟΥΡΑ

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK