< Όλα τα θέματα

ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ -ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ -ΑΜΕΑ- ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ

Σύμφωνα με την απόφαση του [Σ.τ.Ε. 768/87 Νο Β 38 σελ. 739], η χρήση του κοινόχρηστου χώρου θεωρείται ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ πριν εκδοθεί άδεια της δημοτικής αρχής-δημάρχου. Επομένως αν ο ενδιαφερόμενος μετά την υποβολή της αίτησης κατέλαβε τον κοινόχρηστο χώρο χωρίς να περιμένει να του χορηγηθεί η άδεια θεωρείται ότι χρησιμοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται σε
κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος [Γνωμ. Νομ. Συμβ.Υπουργείου Εσωτερικών 4/1973].

Αυθαίρετη θεωρείται επίσης,η χρήση του κοινοχρήστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρούμενου χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 1900/1990 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄125/1990), το οποίο τροποποίησε το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, « Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης
κοινόχρηστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο
διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης.

Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.

Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το δήμο ή την αστυνομική αρχή και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1828/89 «Αναμόρφωση φορολογία εισοδήματος» [Κεφάλαιο *΄- Οικονομικοί πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – άρθρο 25 και 26].

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 1337/83 [«Επέκταση σχεδίων – οικιστικά – ζώνες» – περί αυθαιρέτων κατασκευών] Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 6/21-08-1998 [Φ.Ε.Κ. 195 Α – « Αυθαίρετα – Χαρακτηρισμός – Κατεδάφιση – Πρόστιμα], επιβάλλονται πρόστιμα κάθε χρόνο, εφόσον διαρκεί η παραμονή του αυθαιρέτου [άρθρο 2 και 3 του ν. 1337/83], ενώ οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστέες, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ιδίου νόμου.

Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, ασκείται ποινική δίωξη εις βάρος των παραβατών. Σε περιπτώσεις διαφωνίας προβλέπεται υποβολή ένστασης σε προθεσμία τριάντα [30] ημερών, ή αντ’ αυτής, σε περιπτώσεις αποδοχής της έκθεσης αυτοψίας, αίτηση, σύμφωνα με το ν.2300/1995 και μείωση των προστίμων κατά ποσοστό 30%.

Σύμφωνα με την υπ. αρ οικ. 55174/φεκ 2605 β/15-10-2013 1. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας χωρίς έκδοση άδειας δόμησης, εφόσον, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 2 της παρούσας:

α) δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,β) τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται:

vi. σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού,

Σύμφωνα με την απίφαση του ΣΤΕ 787/2016 (ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ).

Στο σκεπτικό της απόφασης μεταξύ άλλων αναφέρεται η εγκύκλιος 52716/20-11-2001(φεκ β’ 1663) απόφαση υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ κατασκευές και εγκαταστάσεις τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής που συμπληρώθηκε με τη
Εγκύκλιο 12/2002 ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ/νση OΚΚ, με αρ. πρωτ. 56990/28-3-2002

α) Έργα και κατασκευές απαραίτητες για τη διαμόρφωση και προστασία του εδάφους όπως: κλίμακες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), τοίχοι, τοιχία αντιστήριξης, μικρές πεζογέφυρες, περιφράξεις, διάδρομοι, εκσκαφές και επιχώσεις και πάσης φύσεως δίκτυα υποδομής.

β) Κατασκευές και εγκαταστάσεις εξοπλισμού για τη λειτουργία των χώρων όπως: στέγαστρα, κιόσκια, τέντες και περίπτερα που συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας του κοινόχρηστου χώρου και θα πρέπει να εντάσσονται σε εγκεκριμένο συνολικό σχεδιασμό. Επίσης επιτρέπονται εγκαταστάσεις υπαίθριων παιδότοπων και άθλησης, όπως διάδρομοι βάδην ή απλά όργανα άθλησης που δεν συνιστούν αθλητική εγκατάσταση, πάγκοι, φυλάκια μέχρι 4,0μ², μικρές αποθήκες απαραίτητων εργαλείων μέχρι 4,0μ², αποχωρητήρια επιφανείας μέχρι 4,0μ² τεχνητές κερκίδες μέχρι 50 ατόμων, μικρά αποδυτήρια για την εξυπηρέτηση των χώρων άθλησης και των παιδότοπων μέχρι 6,00μ² και μέγιστο ύψος 2,70μ, εγκαταστάσεις φωτισμού, τηλεφωνικοί θάλαμοι και μονάδες οπτικού δικτύου (ΜOΔ ή OΝΚ) (Υπαίθριοι Κατανεμητές Oπτικού Δικτύου).

γ) Κατασκευές για τον εξωραϊσμό τους, όπως εγκαταστάσεις στήριξης και αναρρίχησης φυτών, σιντριβάνια, ανθοδόχες λίμνες (με τους απαραίτητους χώρους, δεξαμενές και άντλησης) και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών.

δ) Εγκαταστάσεις μνημείων και τοποθέτηση έργων τέχνης, καθώς και περιπτέρων για σταθμαρχεία ή πώληση καρτών και εισιτηρίων των αστικών ή υπεραστικών συγκοινωνιών εφόσον εξυπηρετούν αστικές ανάγκες.

Η επιφάνεια και η αισθητική ένταξη των παραπάνω περιπτέρων στο περιβάλλον καθώς και η θέση τους που δεν θα παρεμποδίζει την κίνηση πεζών και οχημάτων, ελέγχεται και εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ μετά από πρόταση του αρμόδιου για τη λειτουργία φορέα και γνώμη του οικείου OΤΑ και σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ44 3531/69 και το α22 του Ν.Δ. 1044/71.

Όλες οι παραπάνω κατασκευές και εγκαταστάσεις θα μπορούν να αποτελούν ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο και πραγματοποιούνται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα ή από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, μετά από έγκριση της αντίστοιχης μελέτης από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία της Νομαρχίας ή του OΤΑ, εφόσον διαθέτει τεχνική υπηρεσία.

ε) Επίσης στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπονται τα δίκτυα υποδομής και οι εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, βάσει μελετών και σχεδίων στα οποία απεικονίζεται η κατασκευή των έργων και τα οποία κοινοποιούνται στους οικείους OΤΑ.

Στην περίπτωση υπέργειων εγκαταστάσεων απαιτείται έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ μετά από γνώμη του οικείου OΤΑ και συμπληρώθηκε με την Εγκύκλιο 12/2002 ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ/νση OΚΚ, με αρ. πρωτ. 56990/28-3-2002 και θέμα: ΘΕΜΑ ΓOΚ – Άρθρο 19 – Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι με τη νέα Απόφαση καθορίζονται τα έργα και οι απαραίτητες κατασκευές διαμόρφωσης και προστασίας εδάφους, ορισμένα μεγέθη κατασκευαστικών επεμβάσεων εξοπλισμού στους κοινόχρηστους χώρους όπως και μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό επί της συνολικής επιφάνειας των κοινοχρήστων χώρων 20% για τις εγκαταστάσεις της παρ. β, με την προϋπόθεση ότι εντάσσονται σε συνολικό σχεδιασμό, εγκεκριμένο από την αρμόδια ΕΠΑΕ τοποθέτησης των εγκαταστάσεων και των δικτύων υποδομής.

Σύμφωνα Αριθ.ΥΑ 52907/ΦΕΚ 2621/31-12-2009 Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων προβλέπεται ότι όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι οικισμών (πλατείες, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια κλπ.) πρέπει να διαμορφώνονται ή να ανακατασκευάζονται με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς η δυνατότητα πρόσβασης των ΑμεΑ. Επιβάλλεται δε η Ελεύθερη Ζώνη Όδευσης Πεζών ενώ οποιαδήποτε εξυπηρέτηση (σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός κλπ.) τοποθετείται υποχρεωτικά εκτός αυτής.

• Ο αστικός εξοπλισμός: με τον όρο αυτό εννοούνται όλες οι κατασκευές κοινής χρήσης που τοποθετούνται σε πεζοδρόμια, πλατείες και γενικά κοινόχρηστους χώρους της πόλης (περίπτερα, παγκάκια, κάδοι και καλάθια απορριμμάτων, “φανάρια” τροχαίας, ιστοί πινακίδων, στέγαστρα στάσεων κλπ.). Πρέπει να τοποθετούνται απαραίτητα εκτός ζώνης όδευσης των πεζών και εκτός οδηγού τυφλών και να προβάλλονται πάντα στο έδαφος ώστε να είναι αναγνωρίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης. Οι απαραίτητες πινακίδες σήμανσης πρέπει να συγκεντρώνονται κατά το δυνατόν σε σημείο ώστε να είναι δυνατή η απελευθέρωση του ωφέλιμου χώρου των πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και πλατειών για την ασφαλή και ανεμπόδιστη κίνηση των πολιτών που τα χρησιμοποιούν.

• Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών (πεζόδρομοι), επιβάλλεται ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μ ελεύθερο από κάθε είδους εμπόδιο, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση (σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός κλπ) τοποθετείται υποχρεωτικά εκτός της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ.

• Κατ’ εξαίρεση για περιπτώσεις υφιστάμενων αστικών πεζοδρομίων το πλάτος της ζώνης αυτής είναι δυνατόν να μειωθεί στα 0,90 μ ή στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους 0,90 μ να καταλάβει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου.

• Σε όλο το μήκος της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ επιβάλλεται πραγματικό ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ίσο με 2,20 μ., απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, κλαδιά δένδρων κλπ).

• Ειδικά για την περίπτωση πεζοδρόμων η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος σε όλο το μήκος και πλάτος της.

(Βάσει του άρθρου 24 παρ.2 για την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος, συνήχθη ο κανόνας ότι σε περίπτωση τροποποίησης σχεδίου πόλεως, δεν συγχωρείται καταρχήν απομείωση των κοινόχρηστων χώρων. Ο κανόνας αυτός συνδέεται άμεσα με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και του πολεοδομικού κεκτημένου. (Διονύσης Κλαδάκης, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ/dklad@tee.gr).

Βάσει του ΑΚ 967,968,970 ΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΧΕΤΕ ΤΗΡΗΣΕΙ-ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1033/2000

απαρίθμηση στο Απόσπασμα……Κατά την ενδεικτική άρθρο 967 ΑΚ Η εξουσία αυτή απορρέει όχι από εμπράγματο δικαίωμα του πολίτη επί του πράγματος, αλλά από το προστατευόμενο δικαίωμά του επί της προσωπικότητάς του ( άρθρο 57 ΑΚ), και αποτελεί εκδήλωσή της ελευθερίας που είναι στοιχείο της προσωπικότητάς του ατόμου, συνταγματικώς προστατευόμενο ( άρθρ. 5 παρ. 1 Συντάγματος).

Παρά ταύτα, αν και η εξουσία της κοινής χρήσης ανήκει κατ’ αρχήν εξίσου σε όλους τους δικαιούχους, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου, από λόγους δημοσίου συμφέροντος, επιτρέπεται η παραχώρηση ιδιαιτέρων δικαίωμά των επάνω στα κοινόχρηστα σε ορισμένα πρόσωπα. Τη δυνατότητα αυτή ρυθμίζει η διάταξη του άρθρου 970 ΑΚ, με την οποία ορίζεται ότι επάνω στα κοινόχρηστα μπορούν με παραχώρηση της αρχής κατά τους όρους του νόμου να αποκτηθούν ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ’ όσον με αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση.

Από το κείμενο της διατάξεως αυτής προκύπτει ότι προϋπόθεση της εφαρμογής της είναι:
α) Κτήση από ορισμένα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) ιδιαιτέρων ιδιωτικών δικαιωμάτων, ήτοι δικαιωμάτων που υπερβαίνουν το μέτρο της κοινής χρήσης και δεν ανήκουν σε άλλους.
β) Παραχώρηση των εν λόγων δικαιωμάτων από την (κρατική, δημοτική ή κοινοτική) αρχή με μονομερή διοικητική πράξη, προσωποπαγούς κατ’ αρχήν χαρακτήρος.
γ)Παραχώρηση κατά τους όρους του νόμου, ήτοι προκειμένου περί εγκαταστάσεως περιπτέρου επί πεζοδρομίου, των άρθρων 13 και επ. ν.δ. 1044/1971
δ) Να εξυπηρετεί ή να μη αναιρείται η κοινή χρήση.

Θα σας μαλώσω όμως γιατί έχετε αφήσει αυτό το μικρό διάδρομο για τους δημότες και επισκέπτες. Κακώς! Πρέπει να πετάμε για να φτάσουμε στο πεζοδρόμιο από τα ανυπαρκτα πεζοδρόμια και να προσγειωνόμαστε κατευθείαν στα τραπεζοκαθίσματα η να διακτινιστούμε!

Η τεχνολογία του Star Wars και Star Trek έφτασε στο Χαϊδάρι του 2016. George Lukas και NASA φάτε την σκόνη μας!

Ευτυχώς ο ιδιοκτήτης στις Νοστιμιές φρόντισε να κλείσει το πεζοδρόμιο με τραπεζοκαθίσματα κατά πλάτος. Κανείς δεν περνά αν δεν το επιτρέψει ο σερίφης (συγνώμη) ο σουβλατζής. Φαρ Ουέστ στο Χαϊδάρι 2016.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Μ. ΜΠΟΥΡΑ

Με κάθε επιφύλαξη άλλωστε ένας άνθρωπος είμαι και μάλιστα γυναίκα. Ούτε καν άνδρας με κοιλάρα και χοντρή αγριοφωνάρα και αγοραίες εκφράσεις γι αυτό δεν εισακούομαι από τη δημοτική αρχή δεν έχω τα παραπάνω προσόντα και δυστυχώς ούτε ο σύζυγος μου , οι γιοι μου και ο γαμπρός μου δεν τα έχουν.

Προσθέστε το σχόλιό σας Εάν θέλετε να καταχωρίσετε νέο αίτημα πατήστε εδώ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

FEEDBACK